Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
O błędnej polityce klimatycznej UE - wywiad dla Onet.pl


Ko­mi­sja Ochro­ny Śro­do­wi­ska Na­tu­ral­ne­go, Zdrowia Pu­blicz­ne­go i Bez­pie­czeń­stwa Żyw­no­ści (ENVI), zde­cy­do­wa­ną więk­szo­ścią gło­sów, przy­ję­ła w ubie­głym ty­go­dniu pro­jekt re­zo­lu­cji do­ty­czą­cy unij­nych i świa­to­wych celów kli­ma­tycz­nych. W opi­nii Europoseł Ja­dwi­gi Wi­śniew­skiej, do­ku­ment ten jest "błęd­ny" i do­pro­wa­dzi do po­gor­sze­nia sy­tu­acji go­spo­dar­czej w całej Unii Eu­ro­pej­skiej. Jak do­da­ła, "UE swoim wy­so­kim po­zio­mem am­bi­cji w za­kre­sie re­duk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych nie prze­ko­na in­nych państw do zo­bo­wią­zań na rzecz ochro­ny kli­ma­tu".

Wi­śniew­ska, po­wo­łu­jąc się na sza­cun­ki Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, zwró­ci­ła uwagę, że UE od­po­wia­da obec­nie za ok. 10 proc. glo­bal­nych emi­sji, a do 2030 r. prze­wi­du­je zmniej­sze­nie udzia­łu do je­dy­nie 4 proc. Jak za­uwa­ży­ła, wy­ni­ka to po czę­ści z faktu, że UE zmniej­sza swoje emi­sje, ale po czę­ści także z faktu, że inne kraje je zwięk­sza­ją nie mając za­mia­ru zre­zy­gno­wać ze swo­ich ta­nich paliw ko­pal­nych, np. węgla.

- Zmniej­sze­nie emi­sji do 40 proc. w Eu­ro­pie, we­dług ana­li­ty­ków, do­pro­wa­dzi do glo­bal­ne­go zmniej­sze­nia emi­sji o 0,25 proc. Czy to ma sens? Oczy­wi­ście, że nie - oce­ni­ła eu­ro­po­słan­ka PiS w roz­mo­wie z One­tem. Jak za­zna­czy­ła, inne pań­stwa, które nie są człon­ka­mi Unii, ale są du­ży­mi emi­ten­ta­mi, nie pójdą w ślady państw człon­kow­skich Wspól­no­ty, co spra­wia, że re­zul­ta­ty unij­nej polityki  kli­ma­tycz­nej będą i tak ogra­ni­czo­ne.

Wiśniewska: zwiększy się poziom bezrobocia w państwach UE

Wi­śniew­ska tłu­ma­czy, że USA, które znacz­nie zmniej­szy­ły swoje emi­sje po­przez re­wo­lu­cję łup­ko­wą, nie zgo­dzą się na żadne roz­wią­za­nia glo­bal­ne ogra­ni­cza­ją­ce ich pole ma­new­ru, tym bar­dziej, że Re­pu­bli­ka­nie wra­ca­ją do wła­dzy. Jej zda­niem, po­dob­nie bę­dzie z Chi­na­mi, które, co praw­da, po­dej­mu­ją lo­kal­ne ini­cja­ty­wy ma­ją­ce ogra­ni­czać emi­sje, ale ma to zwią­zek głów­nie z gi­gan­tycz­nym za­nie­czysz­cze­niem po­wie­trza w ich mia­stach, a nie z chę­cią ra­to­wa­nia świa­ta.

- O Rosji, w ogóle można za­po­mnieć, po­li­ty­ka UE wobec tego kraju opar­ta była na błęd­nych prze­słan­kach w wielu aspek­tach. Ocze­ki­wa­nie, że Rosja bę­dzie na­śla­do­wać nas w re­duk­cji emi­sji było tylko jedną z wielu mrzo­nek - stwier­dzi­ła.

Ko­lej­ne kom­pli­ka­cje są zwią­za­ne z pla­na­mi Unii Eu­ro­pej­skiej, która za­po­wia­da, że bę­dzie sta­wiać na re­in­du­stria­li­za­cję, która ma przy­czy­nić się do ogra­ni­cza­nia bez­ro­bo­cia. Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­pro­po­no­wa­ła nie­daw­no pod­nie­sie­nie udzia­łu pro­duk­cji prze­my­sło­wej w PKB z 16 proc. do 20 proc.

We­dług eu­ro­de­pu­to­wa­nej PiS, obie po­li­ty­ki będą sprzecz­ne, je­że­li UE sama bę­dzie na­kła­dać na sie­bie do­dat­ko­we kosz­ty pro­duk­cji ener­gii, które będą prze­no­szo­ne nie tylko na go­spo­dar­stwa do­mo­we, ale także na za­kła­dy przemysłowe. - A glo­bal­ne kon­cer­ny nie mają i nie będą miały skru­pu­łów z wy­pro­wa­dza­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej poza UE, tym samym zwięk­sza­jąc bez­ro­bo­cie w pań­stwach człon­kow­skich UE - ostrze­gła w roz­mo­wie z One­tem.

Cały wywiad możną przeczytać TUTAJ