Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Transport odpadów: surowsze przepisy w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego

Bruksela, 1 grudnia 2022r.

  • Ułatwienie transportu odpadów do ponownego wykorzystania i recyklingu w UE
  • Odpadami wysyłanymi poza UE należy zarządzać w sposób przyjazny dla środowiska
  • Lepsze egzekwowanie przepisów i zwalczanie nielegalnego przemieszczania odpadów

17 listopada 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmiany unijnych przepisów regulujących przemieszczanie odpadów. Proponowane rozporządzenie ma na celu ułatwienie przemieszczania odpadów do ponownego użycia i recyklingu w UE, aby wesprzeć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; zapewnić, aby odpady wywożone z UE były gospodarowane w sposób przyjazny dla środowiska w krajach przeznaczenia oraz wzmocnić egzekwowanie przepisów w celu zwalczania nielegalnego przemieszczania odpadów. Eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął w 2020 r. 32,7 mln ton

W czwartek, 1.12.2022r., Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła sprawozdanie w sprawie reformy unijnych procedur i środków kontroli przemieszczania odpadów 76 głosami za, przy braku głosów przeciw i pięciu wstrzymujących się.

Lepsza wymiana informacji i przejrzystość transportu w UE

Nowe zasady obejmowałyby cyfryzację wymiany informacji i dokumentów w ramach rynku wewnętrznego. Przechowywanie informacji w centralnym systemie elektronicznym poprawiłoby raportowanie, analizę i przejrzystość danych, podkreślają posłowie.

Zaostrzenie przepisów regulujących wywóz odpadów poza UE

Posłowie zgodzili się, że eksport odpadów niebezpiecznych z UE do krajów spoza OECD powinien zostać zakazany. Wywóz z UE odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku byłby dozwolony tylko do tych krajów spoza OECD, które wyrażą na to zgodę i wykażą zdolność do przetwarzania tych odpadów w sposób zrównoważony. Komisja sporządziłaby wykaz takich krajów otrzymujących pomoc, który byłby aktualizowany co najmniej raz w roku. Komisja będzie również dokładniej monitorować wywóz odpadów do krajów OECD, aby upewnić się, że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z wymogami przepisów, oraz że nie wpływa on niekorzystnie na gospodarkę odpadami domowymi w tym kraju.

Wzmocnienie zapobiegania i wykrywania nielegalnych przesyłek

Posłowie wzywają do stworzenia unijnego mechanizmu, który byłby wskazówką dla krajów UE przeprowadzających kontrole, aby zapobiegać nielegalnemu przemieszczaniu odpadów i wykrywać je.